Nekla - turystyka.nekla.eu

syrena-3.jpg 6c091408ee549af34b712b5ae1f15ff6
Statut klubu
2010-06-06 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 STATUT STOWARZYSZENIA

KLUB MIŁOŚNIKÓW SYREN I WARSZAW

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: ”Klub Miłośników Syren i Warszaw”

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania starej motoryzacji, podtrzymywania pamięci o samochodach produkowanych w XX w.

 

§ 3

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Nekla.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 5

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 1. Przybliżanie historii rodzimej motoryzacji,
 2. Działania na rzecz zachowania jak największej liczby rzadkich egzemplarzy starych aut
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. Promowanie europejskiej turystyki edukacyjnej,
 5. Propagowanie czynnego wypoczynku,
 6. Propagowanie idei “Bezpieczna droga”,
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 6

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie imprez plenerowych połączonych z konkursami dla dzieci, młodzieży             i dorosłych,
 2. Organizowanie czynnego wypoczynku w postaci zlotów oraz rajdów krajowych                    i zagranicznych,
 3. Organizowanie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych,
 4. Organizowanie wykładów i pogadanek na temat bezpieczeństwa oraz kultury na drodze         i poza nią,
 5. Uczenie podstawowych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na drodze,
 6. Udział w imprezach organizowanych przez jednostki samorządowe,
 7. Udział w imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia i grupy pasjonackie,
 8. Udział w imprezach organizowanych przez firmy prywatne, państwowe oraz spółdzielnie,
 9. Wspieranie wybranych akcji dobroczynnych,
 10. Współpracę z organizacjami pożytku publicznego.

 

§ 7

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

 

§ 10

 

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i będzie systematycznie opłacała składki       członkowskie.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca        pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny  wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez   Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

4. Prawa członka zwyczajnego:

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c) zgłaszać postulaty, wnioski do władz Stowarzyszenia,

d) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

e) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek,

c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

d) propagować działalność w środowisku,

e) przejawiać troskę o majątek Stowarzyszenia.

 

§ 11

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa           wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach   Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,    przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy jest zwolniony z wpłacenia wpisowego i opłacania składek, może jednak opłacać składki dobrowolnie.

 

§ 12

 1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

     1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje odwołanie w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu do najbliższego          Walnego Zgromadzenia Członków. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do         niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

2) zmiana statutu,

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

4) ustalanie wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji dla członków Komisji Rewizyjnej nie będących członkami Stowarzyszenia,

5) rozwiązanie Stowarzyszenia, określanie sposobu likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku,

6) podejmowanie uchwał w sprawie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,

7) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia, Zarządu oraz sprawozdania finansowego,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji oraz nabycia udziałów lub akcji spółki prawa handlowego,

11) ustalanie wysokości składek członkowskich,

12) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 

§ 15

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się co najmniej raz w roku do        dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
 2. Przedmiotem wskazanego w ustępie poprzedzającym Zgromadzenia powinno być w     szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z           działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

 

§ 16

 1. Walne Zgromadzenia Członków zwoływane są, gdy organa lub osoby uprawnione do ich zwoływania uznają to za wskazane.
 2. Komisja Rewizyjna większością głosów oddanych, jak również 1/5, ale nie mniej niż pięciu członków Stowarzyszenia może złożyć Zarządowi pisemny wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz ma prawo do jego zwołania, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w ciągu czterech tygodni od daty złożenia wniosku.
 3. Walne Zgromadzenie Członków odbywają się w miejscu będącym siedzibą Stowarzyszenia lub w miejscu określonym w zaproszeniu zwołującym Zgromadzenie.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów oddanych w             obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, o ile postanowienia             niniejszego statutu nie stanowią inaczej.;
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie zmiany statutu, rozwiązania             Stowarzyszenia, odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością   2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub inny        skuteczny sposób do wszystkich członków Stowarzyszenia przynajmniej na 7 dni przed   terminem Zgromadzenia.
 2. W zaproszeniu lub ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać  treść zamierzonych zmian.

 

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera i kieruje nim Przewodniczący Zgromadzenia,   którego funkcję pełni Prezes Zarządu, a w jego nieobecności jeden z Wiceprezesów      Zarządu.
 2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz wzywa zebranych do zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji Sekretarza Zgromadzenia, prowadzącego protokół z obrad, oraz funkcji członków trzyosobowej komisji skrutacyjnej, dokonującej  obliczania liczby głosów w poszczególnych sprawach będących przedmiotem obrad.
 3. Po dokonania wyborów wskazanych w ustępie poprzedzającym Przewodniczący          Zgromadzenia poddaje pod głosowanie zebranym poszczególne sprawy objęte porządkiem obrad, określonym w zaproszeniach zwołujących Zgromadzenie.
 4. Po wyczerpaniu porządku obrad wskazanego w ustępie poprzedzającym Przewodniczący wzywa zebranych do zgłaszania wniosków, a następnie poddaje je pod głosowanie.
 5. W przypadku braku wniosków lub po przegłosowaniu wszystkich spraw objętych         wnioskami zebranych Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

 

§ 19

 

 1. Głosowanie jest jawne.
 2. Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący Zgromadzenia przy wyborze i odwołaniu    członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak również w każdej innej sprawie na żądanie co        najmniej 1/5 zebranych.

 

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wpisywane są do księgi protokołów i podpisywane przez Przewodniczącego.
 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia, wymienia podjęte uchwały oraz ilość głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale.
 3. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia oraz listę obecności podpisami uczestników Zgromadzenia.

 

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością  Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)      realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

b)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)      uchwalenie okresowych planów działania,

e)      składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)        nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 30 ust. 5

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia oraz do   

zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu: Prezesa i  Skarbnika.

 

§ 22

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 6 osób.
 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik.
 3. Do Prezesa Zarządu należy kierowanie i nadzór nad pracami Zarządu.
 4. Wykonując obowiązki wskazane w ust. 3 Prezes Zarządu zobowiązany jest w szczególności do:

a)      reprezentowania Zarządu,

b)      koordynowania oraz kontroli pracy pozostałych członków Zarządu,

c)      składania w imieniu Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Członków dorocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

      5.Podział pomiędzy członków Zarządu obowiązku prowadzenia poszczególnych spraw  Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze uchwały Zarządu.

 

§ 23

 1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa przez okres pięciu lat. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu następującym po ostatnim dniu kadencji poprzedniego Zarządu.
 3. Zarząd, jak również jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani w trakcie trwania kadencji.

 

§ 24

 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Kadencja Komisji trwa przez okres czterech lat. Kadencja Komisji rozpoczyna się w dniu następującym po ostatnim dniu kadencji poprzedniej Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna, jak również jej poszczególni członkowie mogą zostać odwołani w trakcie trwania kadencji.

 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia,

b)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

c)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu,

c)   przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e)  składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

 1. W ramach wykonywania powyższych kompetencji Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia wyjaśnień oraz sprawdzać dokumenty i księgi.
 2. Do dokonywania czynności określonych w ustępie poprzedzającym wymagane jest współdziałanie dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 27

 1. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, którego obowiązkowym punktem obrad jest powołanie brakujących członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu w ten sposób, że brakować będzie osób wchodzących w jego skład, Komisja Rewizyjna deleguje czasowo jedną osobę, spoza składu Komisji Rewizyjnej, do pełnienia do momentu, gdy Walne Zgromadzenie Członków powoła brakującego członka Zarządu.

 

§ 28

       Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

§ 29

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia.
 2. Przyznanie wyróżnienia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu.
 3. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał Władz Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a)      upomnienie,

b)      nagana,

c)      zawieszenie w prawach członka od 6 miesięcy do 1 roku,

d)      wykluczenie.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie do 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Składki członkowskie płatne są półrocznie, do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, w wysokości ustalonej przez Zarząd.
 3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków:

a)      nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)      nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)      zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)      wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)      rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)        przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zobowiązań majątkowych i finansowych wymagane są łączne współdziałania dwóch osób Zarządu: Prezesa i Skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA LUB ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§ 31

 

Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów.

 

 

§ 32

 

 1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, ale musi wpłynąć co najmniej 1 miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.
 3. Przy uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o likwidacji Stowarzyszenia musi być uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

Komitet założycielski:

 

1.Aurelia Kaczmarska   .....................................................

 

2.Aleksandra Rytter      .....................................................

 

3.Danuta Kaczmarska   ......................................................

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Filtruj komentarze
Czytaj komentarze (0)
grafika
newsletter.jpg 543cb05e273bc095bee37fc2dae1be90
Ostatnie tematy na forum:
wawa-agraf-03.jpg 65dadf4d74d51f36abded1130e1fa7ea